УЧИЛИЩА
Училище " Св. Св. Кирил и Методий "
Отворило врати през 1835 г.. Изгорено през Априлското въстание и възстановено в края на XIX век. Просъществувало до средата на 30-те години на XX век.
   
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" - гр.- Батак

След Първата световна война настъпват трудни години за батачани. Приходите от дъскорезниците са оскъдни, което налага да търсят други източници на доход. Ражда се идеята за откриване на Столарско училище, което да подготви занаятчийски кадри.
През м. септември 1925 год. в Батак се открива практическо столарско училище, с тригодишен курс на обучение след VII клас. За първия випуск са набрани около 30 курсиста за една паралелка, всички от Батак. Поради липса на подходяща сграда, учениците се настаняват в частна учебна работилница на братя Самунeви.
С преместването на прогимназията в нова сграда, столарското училище се настанява в училище "Лейди Странгфорд".
Прогресивната общественост в Батак и директора на училището Ангел Атанасов дават предложение за строеж на нова учебна сграда пред Министерството на просветата. През месец ноември 1940г.учениците започват нормална учебна работа в новопостроена сграда.
Зимата на 1944 г. училището е превърнато в полицейски участък и за известно време учебните занятия са прекъснати.
От 22 октомври 1945 год. училището по дървообработване и горно дамско облекло е обявено за средно учебно заведение. С настъпилите структурни промени в народното стопанство се заменя и профила на техникума. През 1951 год. се трансформира в Техникум по горска промишленост. 1959 год. в техникума се обучават курсисти в специалностите: "Горско стопанство", "Мебелно столарство" и "Горско дамско облекло".
1963 год. - открива нова специалност "Механична технология на дървесината"
1970 год. - става ново уедряване на училищата. Някои от специалностите са закрити, а други са трансформирани.
През изминалите 80 години в училището са учителствали и учителствуват голям брой преподаватели с педагогически опит и високи професионални качества, които подготвиха и продължават да подготвят много добри специалисти.
От месец МАЙ 2003 год. със заповед на Министъра на образованието и науката училището е преименувано в:
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Ст. Божков" - гр. Батак.

СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ДНЕС

I ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК - ЛЕСОВЪД
1. Специалност "Горско и ловно стопанство"
2. Специалност "Горско стопанство и дърводобив"
II- ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК-МЕХАНИЗАТОР"
1. Специалност "Механизация на горското стопанство"
III- ПРОФЕСИЯ"ОПЕРАТОР В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"
1. Специалност "Оператор на корпуса и решетъчна мебел" Училището предлага и задочна форма на обучение след завършено средно образование по специалностите "Горско и ловно стопанство" и "Горско стопанство и дърводобив"
 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"-гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик

КРАТЪК ЛЕТОПИС НА УЧИЛИЩЕТО

   Средно общообразователно училище “Отец Паисий” има дълголетна история. Началното образование започва преди 170 години в Батак с работа на един учител – Хаджи Найден Йованович,който  през 1835 година  открива общоселското училище “Св. Св. Кирил и Методий”.

Преминало през години на подем и упадък училището ни продължава да съществува и до днес. То се явява обединител и продължител на просветната дейност, на училищата – “Св. Кирил и Методий”, “Петър Горанов”, “Тодор Коларов”, “Свети Никола” и прогимназия “Отец Паисий”.

Днешната училищна сграда е открита на 22 ноември 1968 година. Статутът на училището се променя като първоначално то е Прогимназия – до 1973 година, Народно основно училище – до 1981 -1982 година, ЕСПУ – до 1990 - 1991 година и от 1991 съгласно новите изисквания е СОУ и до днес.

         Сградата е триетажна, слънчева, просторна и отговаря на съвременните изисквания,обезпечена е със съвременна материално-техническа база. Училището разполага с компютърен кабинет,който е  и с Интернет връзка. За изграждането на кабинета има заслуга  нашия съгражданин и Вицепрезидент ген. Ангел Марин, който дари 9 компютърни системи за да могат нашите учители и ученици  да провеждат занятия в съответствие със съвременните образователни изисквания . В училищната сграда има изградени кабинети по всеки предмет. Физкултурния салон е  просторен и добре оборудван. Училищния двор е широк и има площадки за провеждане на разнообразни спортни игри.

         Настоящият учителски екип е от 26 учители – начални, прогимназиални и възпитатели, които са  високо квалифицирани и с дългогодишен опит.

   Днес в Средно общообразователно училище “Отец Паисий” – гр. Батак се учат 209 ученика от І до VІІІ клас в 12 паралелки. Съвременните ученици са интелигентни, любознателни мислещи личности.       Училището ни е носител на орден “Кирил и Методий” първа степен за многогодишна просветна дейност и добра учебно възпитателна работа. За големия авторитет говорят и многото други награди – дипломи, грамоти, значки и др.        

         В училището учениците имат възможност да изучават английски, френски и руски език. Провежда се разнообразна извънкласна дейност за да се отговори на специфичните образователни интереси на учениците.

         Просветното училищно дело в Батак е със традиции поставени преди 170 години. Знанията от вековете се обогатяват, осъвременяват и до днес.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ   "КАТЯ ВАНЧЕВА" - ГР.БАТАК

Основана през 1965 год. детската градина е първото детско заведение на територията на община Батак за деца от 10 месеца до 7 годи­шна възраст. Намира се в центъра на красивият и исторически град Батак.Днес детската градина работи с една яслена и четири градински групи с общ капацитет- 95 деца За тях се грижи квалифициран персонал от 9 учители, 2 медицински сестри и 9 души помощен персонал.Пред училищното обучение е както грижа за физическото развитие на детето и социализирането му, така и подготовката му за годините на възприемане и усвояване на знания и умения, които в бъдеще ще определят жизненият му път и реализация.В тази насока сформирахме и школите за изучаване на англий­ски език,школи по народни и модерни танци. Основен акцент в работата на детската градина е завръщане на традициите от съкровищницата на българската поезия; българската песен, празниците и обичаите. Детето се явява приемник и продължител на традициите, завещани от нашите деди. Не по-малка част в работата с децата ни е екологичното възпи­тание - поставяне основите на положително отношение на детето към при­родата, чрез усвояване на знания за нея и подходящи начини за взаимодействие.Детската ни градина е един истински вълшебен свят на приказки, безгрижни игри , безкраен празник за малчуганите.

 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "ТРЕТИ МАРТ"
На 02.03.1978 г. официално е открита по случай 100 годишнината от освобождението на България от турско робство детска градина "Трети март".За откриването специално гостува делегация от побратимения на гр.Батак гр.Георгиевск,Ставрополски край, с ръководител Михаил Горбачов .
Педагозите ,които работят с децата ,нашето бъдеще,дават възможност на подрастващите да направят първите си стъпки в личностното си развитие.Създават се възможности за съвместна работа на педагози и родители,защото с общи усилия резултатите от възпитателната работа ще са много по добри.Децата се възпитават в толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия.И за това учителите от целодневна детска градина "Трети март" никога не забравят настоящето,което градят,защото то е бъдещето,което желаем.
   
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©