Нона Караджова министър на околната среда и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания. Проучването ще бъде изпълнено в протерозойските гнайси, водно тяло BG3G00000Pt047 – пукнатинни води – Западнородопски комплекс, за С 1 – в поземлен имот № 054316, м. Св. Богородица в землището на гр. Батак, и за С 2 – урегулиран поземлен имот ХІІІ – озеленяване, кв. 109 по регулационния план на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, при координати на съоръженията за проучване: С 1 – географски координати N 41° 56' 11" и Е 24° 13' 47", геодезически координати Х 4519472.16 и У 8573812.89 и надморска височина – 1062,75 м; С 2 – географски координати N 41° 56' 32" и Е 24° 13' 01", геодезически координати Х 4520606.62 и У 8573532.36 и надморска височина – 1006,96 м. Цел на проучването: търсене на подземни води и в случай на разкриване на значими водни обеми – характеризиране на частта от водното тяло във връзка с проектиране на съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане. Вид на разрешените дейности – изучаване на литоложкия строеж, структурата, граничните условия, филтрационните характеристики на водоносния хоризонт и химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води. Обем на разрешените дейности: два проучвателни сондажа, оборудвани като съоръжения за проучване на подземните води, ядково сондиране, сондажно-геофизични изследвания, опитни водочерпения, вземане на водни проби и анализ на химичния състав и физико-химичните и радиологични свойства на подземните води. Конструкция на съоръженията за проучване: проучвателните сондажи ще бъдат изградени с подобна конструкция в зависимост от разкрития геоложки разрез; дълбочина до 600 м; кондукторна колона от метални тръби с диаметър 219 мм в интервала от повърхността до 16 м, задтръбно циментирана по цялата дължина; първа прикриваща колона от метални тръби с диаметър 127 мм в интервала от повърхността до 150 м, задтръбно циментирана по цялата дължина; втора прикриваща колона от метални тръби с диаметър 89 мм в интервала от повърхността до 300 м, задтръбно циментирана по цялата дължина; водоприемна част (филтри): открит ствол или филтри от метални тръби с диаметър 73 мм – в интервала от 300 до 600 м. Условия, при които ще се разреши хидрогеоложкото проучване: в случай че интервалът от 16 до 300 м е изграден от здрави скали и не се очаква обрушването им, в процеса на прокарване на проучвателните сондажи да се изпълни обсаждане на целия интервал само с една прикриваща колона с диаметър 127 мм, задтръбно циментирана по цялата дължина. Мерките за предотвратяване на замърсяването на търсеното водно тяло да се изпълнят чрез циментация на задтръбното пространство по цялата дължина на кондукторната и прикриващите колони. Провеждане на опитни водочерпения за определяне на хидрогеоложките параметри при установяване на водоносен хоризонт при максимално възможния постоянен дебит и наблюдение на пониженията и възстановяването на водното ниво във всеки от двата сондажа. При разкриване на значими водни количества се допуска преоборудване на проучвателните сондажи като съоръжения за водовземане след издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води. В случай че не се разкрият усвоими водни количества, проучвателните сондажи да се ликвидират чрез циментация на сондажния отвор до повърхността. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, ул. Уилям Гладстон № 67.

Нона Караджова– министър на околната среда и водите
http://www.ciela.net
Оригиналното писмо с подпис и печат