АРХИТЕКТУРА
 
Село Батак било заселено далече от големите пътища, за да не бъде обезпокоявано от преминаващите по тях турски войски. Селото се опира на двата бряга на Стара река и стръмните скатове на хълмовете и заема сравнително малка площ поради стръмния и оскъден терен.Обработваемите площи се простират около селото и стигат чак до Баташкото поле - сега язовир " Батак".
Стари къщи

 

 

 
 

 
   
 

Баташката жилищна архитектура се е създала след Освобождението. Сградите израствали естесвено - според мястото и нуждите на стопанина, без оглед на някакъв цялостен предварителен градоустройствен замисъл. Живопистното разнообразие и хармония на уличната картина са били резултат единството в градежа и в стила на къщите, на тяхното обемнопространствено и фасадно оформяне, на високите каменни зидове , на широките порти , на излизащите над приземния етаж еркери, често подпрени от дървени конзоли, силно надвисналите стрехи и други архитектурни елементи. Единството на стила в конструкцията и в архетектурното оформяне на сградите с техните често раздвижени или съвсем спокойни очертания е допринесло за различното фасадно офирмяне на силуета на улиците.Особен интерес в архитектурно отношение предцтавляват стръмните улици с еркерно надвесване на етажите на жилищните сгради , които имат характерен и живописен изглед.

арх. Георги Стайчев

Планова схема на баташка къша

Лукарева махала

Балинова къща
   
 
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©