РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
 

Край Батак е минавал път, който е разклонение на римският търговски път Via Egnatia, свързващ древните градове Кавала с Доспат, Пазарджик, Пловдив и Византион(дн. Истанбул). Около града е образуван своеобразен пръстен от църкви и манастири, предполага се, че в ранното средновековие градът е бил религиозен център на планината Родопи,т.нар. Баташка Света гора. затова свидетелстват множеството археологични находки. По време на Османското робство, тук е изградена и една от новити за онова време църкви "Света Неделя", превърнала се по- късно в паметник на Свободата на България.Църквата "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

Църквата костница "Света Неделя"
 

Обект на религиозния туризъм са : Църквата костница "Света Неделя",, национален паметник на културата и един от стоте национални обекта.;в съседство да нея е църквата "Свето Успение Богородично" построена през 1912г. по проект на чешкия архитект Йосиф Шнитер.

 

Параклиси: "Света Неделя" находящ се в двора на Църквата костница, "Св.Никола", находящ се в източния край на Батак, "Св. Илия" находящ се на 1км. Югоизточно от Батак," Латинска Св.Богородица" находящ се на 2.5км южно от Батак, "Свети Димитър Солунски" находящ се на 4км. Източно то Батак, "Св.св. Петър и Павел", находящ се на 2км. Югозападно то Батак, "Св. Троица" находящ се на 3км. Западдно то Батак, "Св. Марина" отстои на 2.6км от Батак, "Св. Андрей Първозвани "отстоящ на 7км. Западно от Батак, "Св. Георги" находящ се на 2км. Северно от Батак.
По - голяма част от споменатите параклиси се възстановени върху старите основи на църкви и манастири от ранния IV - VІв. и от късното средновековие. Около града е останала и пътна мрежа от римско време с множество пътни станции и тракийски оброчища и древноримси оброчища. Тези обекти предствавляват интерес не само, като паметници на християнската култура, но те са изградени в изключително красиви местности и са лесно достъпни, както за пешеходци, така и с автомобилен превоз.

ПАРАКЛИСИТЕ В ОКОЛНОСТИТЕ НА БАТАК
andrei_parvosvani
Храм - параклис "Св. Андрей"
archangel_mihael
Храм - паметник
"Св. Архангел Михаил"

blagoroditsa
Параклис "Св. Богородица"
dimitar2
Параклис "Св. Димитър"
georgi3
Параклис "Св. Георги"
iliya2
Параклис "Св. Илия"
marina3
Параклис "Св. Марина"
nikola
Параклис "Св. Никола"
petur_i_pavel
Параклис "Св. Петър и Павел"
sv nedelya
Параклис "Св. Неделя"
troittsa2
Параклис "Св. Троица"
 

 Religious Tourism

Traveling through the territory of Batak is a road that follows the path of the Roman Road “Via Egnatia,” which connected the ancient cities of Kavala with Dospat, Pazardjik, Plovdiv and Constantinople (Istanbul). Around the city is a circular formation of churches and chapels, which suggests that the city was a medieval religious center of the Rodopi Mountains. This would also explain the large number of archeological finds in the area. During the Ottoman Empire, the church St. Nedelya was built in the city, which only later became the monument to Bulgarian freedom that it is today.

Attractions of Religion Tourism are:

Churchs:
St. Nedelya – a National Monument of Culture and one of the country’s 100 Historical Attractions.
St Uspenie Bogorodnichno – built in 1912 and designed by the Czech architect Yosef Shniter.

Chapels:
St. Nedelya – located within the courtyard of the church St. Nedelya.
St. Nikola – near the eastern end of the city of Batak.
St. Iliya – 1km southeast of Batak.
Latin St. Bogoroditsa – 2.5 km south of Batak
St. Dimitar Solun – 4 km east of Batak.
St. Peter and St. Pavel – 2 km southwest of Batak.
St. Troitsa – 3 km west of Batak.
St. Marina – 2.6 km from Batak
St. Andre Podvozvani – 7 km west of Batak.
St. Georgi – 2 km north of Batak.

Many of the current chapels are built on the foundations of chapels dating back to as early as the 4th and 5th centuries. Around the territory of Batak are the remnants of a road system dating back to Roman times and many Roman stations and Thracian оброчища. These attractions are interesting not only as Christian artifacts, but they are also found in beautiful natural locations and are easy to reach, either by foot or automobile.

Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©