ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
 
 Места за ловен туризъм

Горите в Баташката община се стопанисват от 4 ДДС и 1 лесничейство.Те се грижат не само за опазването на горския фонд,но и на полезния дивеч,който в е обект на ловния туризъм.Лесничействата разполагат със свои горски разсадници,битови и административни сгради и подходяща техника за осъществяване на дърводобивната и лесовъдна дейност.Всички стопанства имат и прекрасни ловни домове,в които са създадени условия за посрещане и битуване на чуждестранните гости,дошли да ловуват по тези места.

 
 

В България ежегодно ловуват над 2500 чуждестранни ловци, като голяма част от тях са традиционни посетители. Няколко от световните рекорди сред трофеите на благороден елен и дива свиня са придобити в нашата страна. Сред капиталните трофеи с оценка над 250 СIС точки повечето са български.Природните дадености, Закона за лова и опазване на дивеча и научната основа на ловностопанската дейност са предпоставка за запазване позициите на България като водеща страна в ловния и риболовен туризъм.


Животински свят
Отлични условия за лов на едър дивеч: елен, сърна, дива свиня, мечка, вълк се предлага в горските стопанства:
 
 
Птици
Родопите се обитават от различни видове птици.Някои от тях са:
Авлига;Белобуза рибарка;Глухар;
Бял щъркел;Беловежд дрозд и др.
 
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©