Историческа справка

| Исторически музей | Църквата костница "Св. Неделя"| Църквата "Успение Богородично"|

 

Землището на Батак е осеяно с многобройни паметници на културата от най-стари времена.
Най-старото праисторическо находище "КРЕМЕНЕТЕ" е археологически обект открит от историка Йосиф Шопов през 1958г. Пак в този район в пещерата Кривов чарк работници добивайки ломен камък, откриват неизвестни кости на грамадно животно. Изследванията в Института по палеонтология при БАН потвърждават откритието на изключителен екземпляр - носорог.. Тази находка свидетелствала за живот тук от терциера - онази геоложка епоха през която са се появили широколистните дървета и бозайниците , когато Родопите не са познавали снега и зимата.

 

Старият римски път , който е свързвал Пазарджик - Пещера - Батак е минавал край КАСЪКСКОТО КАЛЕ или известно още като БАТАШКО ГРАДИЩЕ. Намира се североизточно от Батак, местност " Еледжик " / Дъбето /. По същия стар път е била и крепостта на м." Биглата" .На изток от Батак е Новомахленското кале. Друга крепост в този район е Каменишкото кале / Каменица /, намираща се в подножието на Баташкия снежник.Две много интересни крепости има в района на м." Беглика" : Тошбоазкото кале , южно от стената на днешния яз. "Голям Беглик" и крепостта " Манастира " при м. "Герджикова поляна". Според едно предание Тошбоазкото кале било владяно от една българска княгиня от Чепинско, но след окончателното настаняване на турците в Родопите , което станало едва след превземането на целия Балкански полуостров, крепостта била разрушена. На върха са запазени основите на манастир , както и следи от други сгради. От прекрасното разположение на крепостта се разкрива красива гледка към яз."Голям Беглик" и цялата околност.

 

На територията на общината се намира и известния КЕМЕРОВ МОСТ, който привлича вниманието на мнозина със своята архитектура.Разположен на живописната местност в горното течение на р. Въча , Кемеров мост е един от изключителните паметници на културата в Родопите, поради което е и обект за посещение от много туристи и историци.
Историята на България ще нашепва за Батак - най-големия жертвеник за извоюването на нашата свобода от османския поробител. Батак възниква като малко селище, споменато в писмени източници от XVI в., сгушено дълбоко в пазвите на Родопите от двете страни на Стара река. През XVII век тук се преселват и някои от чепинските българи. Далеч от окото на поробителя, през целия период на османското владичество, батачани запазват волният си дух на горди планинци. В сърцето на Родопите свободолюбивите и трудолюбиви батачани развиват дърводобива и скотовъдството и свързаните с тях занаяти. В края на XVIII и началото на XIX век Батак е вече преуспяващо селище. Строи се църква(1813 г.), открива се училище(1835 г.), а по-заможните и любознателни батачани се учат в Пазарджик, Пловдив и чужбина.


 

Името на Батак завинаги ще остане свързано с героичното Априлско въстание.През зимата на 1876 г. започва трескава подготовка за предстоящото въстание. Доставя се оръжие и боеприпаси, изработват се и няколко черешови топчета. На 21 април комитетът научава за преждевременното избухване на бунта и веднага в църквата " Св. Неделя " е обявявено въстанието.Общият брой на въстаниците надхвърля 1 000 души. В първите дни врагът е изненадан и смутен от смелостта на батачани. На 30 април стават първите стълкновения. С неописуем героизъм батачани отбиват всички пристъпи на озверения башибозук.На м." Галагонката" един подир друг падат четири знаменосци на врага.От м. "Гробето" се стреля с черешови топчета. Но когато Ахмед ага Барутанлията с 8 000 души башибозук ги обграждат от всички страни, те са принудени да отстъпят в селото, където продължават героичната съпротива. Всяка къща, двор, училището и църквата се превръщат в гнезда на борба на живот и смърт.Врагът показва нечувано варварство и жестокост. В неравната битка загиват около 5 000 души, а селото е превърнато в пепелище. Заловените , без разлика на пол и възраст, са избити по най-зверски начи.,"Онова, което видяхме там - пише американския кореспондент Макгахан- беше толкова ужасно, че човек не можеше да спре погледа си повече от един миг…Навред ужаси, ужаси и само ужаси…" Баташкото клане най-силно отеква в европейските страни и дава морално право на Русия да се намеси и скоро да обяви Освободителната война.
Когато посетите Батак, историческата църква-костница"Св.Неделя" , Историческия музей и другите паметни места, не може да не потръпнете от вълнение и да не преклоните глава пред хилядите скъпи жертви, с цената на които е спечелена свободата на България.

Historical Information

Batak’s lands are sprinkled with many monuments to the area’s culture throughout the ages. The oldest of these treasures was discovered at the archeological dig “Kremenete,” near the present day reservoir “Golyam Beglik,” by the historian Yosef Shopov, in 1958. Also in this area, in a cave in the locality of “Krivov Chark,” workers excavating building stones uncovered the remains of large animals. Researchers at the institute of paleontology, a branch of the Bulgarian Academy of Sciences, confirmed the remains as the bones of a rhinoceros. This archeological site contains fossils from the tertiary epoch, a period in which broad-leaved trees and mammals began to appear, and the Rhodopi region lacked snow and cold winters.

An old Roman road runs through the area, from Pazardjik, to Peshtera, to Batak, passing through an area once known as “Kasukskoto Kale” or “Batashko Gradishte,” located to the northeast of present-day Batak. Along this road also stood the castle “Biglata.” To the east of Batak stood the “Novamahalska.” Castle, and in the vicinity of the peak “Batashki Snezhnik,” stood “Kamenishko” castle. In the “Beglika” area stood two interesting castles, “Monastira,” in the “Gerdjikov” meadow, and the “Toshboazko” castle, just south of the dam wall of the present day reservoir “Golyam Beglik.”

According to one legend, the “Toshboazko” castle belonged to a Bulgarian Princess from Chepino, but after the Ottoman Empire began arriving in the Balkan Peninsula, the Rhodpi Mountains were the last region to be occupied, and subsequently the castle was destroyed. In the area surrounding the castle, the foundations of a monastery can still be seen today. The area provides spectacular views of reservoir “Golyam Beglik.”

Within the municipality is the famous “Kemerov Most,”(Kemerov Bridge) which amazes many tourists with its beautiful design. Situated in a beautiful setting spanning the “Vuchna” river, the “Kemerov Most” is a unique monument of culture in the Rhodopis, and attracts many visitors and historians.

History describes Batak as the member of the Bulgarian community that paid the heaviest price to deliver the nation to freedom and independence from the Ottoman Empire. Batak began as a small village, first recorded in writings from the 16th century, nestled deeply in the bosom of the Rhodopi Mountains along the banks of the Old River. Throughout the 17th century, Batak was settled by people from the neighboring villages, mainly from the “Chepin” area. Far from the eyes of their Ottoman enslavers, throughout the period of occupation, the people of Batak kept alive a spirit of independence and freedom. The freedom-loving and hard working people mastered the trades of logging, raising cattle, and woodworking. By the end of the 18th and beginning of the 19th centuries, Batak was already a prosperous community. A church was built (1813), and a primary school (1835), and the more prosperous and more inquisitive students from Batak traveled to Plovdiv, Pazardjik, and abroad to study.

The name of Batak will always be associated with the heroism of Bulgaria’s April Uprising. In the winter of 1876, feverish preparations began for the uprising. The men prepared their weapons, and when bullets could not be found, they used the pits of cherries. On April 21st, the commission learned of the premature outbreak of the revolution and immediately, in the “St. Nedelya” church, declared the uprising in Batak. The approximate number of fighters taking part in the uprising was 1,000. In the first days of the uprising, the enemy was surprised and frightened by the determination of Batak’s fighters. The first clash took place on April 30th. With indescribable heroism, the fighters of Batak fought back the advances of the enemy army. One after the other, 4 color-bearers of the Turkish army were killed. In some places, they fired with cherry pits. But when the army of Ahmed Aga Barutanliyata arrived with 8000 soldiers, the people of Batak were confronted on all sides and forced to fall back to the village, where they continued their battle. Every house, yard, church and school was transformed into a scene of life and death struggle. The enemy showed unheard of cruelty and ruthlessness. In an unparalleled atrocity, about 5,000 were killed and the village was burned to ashes. Making no distinction for sex or age, the marauding army slaughtered their victims in the worst ways. “The sight we saw there,” writes the American journalist January MacGahan, “was more than we could cope with, everywhere death and horror.” Word of the massacre reached the western press, and eventually provided the impetus for the Russian – Turkish war.

When you visit Batak, the church “St. Nedelya,” the museum, and all the other historical places, you are unable to shield yourself from the spirit of the past, the spirit of the thousands of heroes that sacrificed themselves for the freedom of Bulgaria.

Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©