Държавно лесничейство Батак
Територия : 7 720 хектара
Надморска височина от 1200 до 2000 м.н.в.

 

 

Държавно лесничейство „Батак”


Седалището на лесничейството е в гр. Батак. Стопанисва територията в най-близките околности на града, която е сравнително компактен комплекс от широколистни и иглолистни гори.
Релефът е типично планински, разсечен от дълбоки речни долини, обширни денудационни заравнености, курортни зони и водни басейни. Стопанисването обхваща терен над 1200м – 80 на сто от площта му. Тук са формирани горските масиви от бук, смърч, ела, черен и бял бор. Стопанството се грижи за създаването на нови гори и отглеждането на младите насаждения.
Предлага отлични условия за ловни излети.

 

Накъдето и да се насочи погледът , той среща неизказана хубост - просторни високопланински поляни, нашарени с горски цветя, бълбукащи реки и поточета, естествени горски насаждения от високи, сякаш до небесата бял бор и смърч, ела и бяла мура, бук и трепетлика.


 

По влвжните места се откриват гъби, не е трудно да се наберат кошници черна и червена боровинка.

 
Forest Station “Batak”

The headquarters of the forest station is in the city of Batak, with its territory being the areas closest to the city that are covered with both broad-leafed and evergreen trees. The relief of the area is typically mountainous, scattered with deep river valleys, wide alpine meadows, and developed resort areas. 80% of the forest station’s territory is above 1200m. The station includes large stands of Beech, Spruce, Fir, Black and White Pines. The station is responsible for planting new trees and supporting young plantings. The territory provides the perfect surroundings for hunting excursions.

За контакти ;
Тел./ Факс ; ( 0359 ) 03553 / 22 71
Тел.; ( 0359 ) 03553 / 21 77
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©