НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "4-ти МАЙ"

Народно читалище " 4- ти май "
гр.Батак
Сайт: http://chitalishte-batak.org

На 7.XII . 1897 г. на  учредително събрание е основано читалището в Батак. Приема се проектоустав и се избира настоятелство с председател Никола Попов. На  учредяването участват и инициативни учители, занаячии и други будни батачани. За да увековечат паметта на загиналине  батачани при потушаване на Априлското въстание на 4 май 1876 г. , на 17 май 1975 год. за име на читалището се приема " Читалище - паметник " 4-ти май".

От 1979 год. читалището се помещава в нова сграда. Старата сграда е предадена за нуждите на градското кино и книжарница. Новата зграда разполага с отделни репетиционни , кръжочни и лекционни зали. Оборудвани са модерни гримьорни. Голяма концертна зала дава възможност за гостуване на представителни колективи, театрални състави, естрадни състави и други. Читалищната библиотека разполага с отделно помещение, в което влизат читалня, книги за свободен достъп, детски отдел, фонотечен отдел, книгохранилище.


Действащи състави:
Група за стари шлагери "Мелодия" с художествен ръководител Живко Кънев
Женска фолклорна група за автентичен фолклор
Мъжка фолклорна група с художествен ръководител Елена Климентова
Фолклорна група "Здравец" с художествен ръководител София Пищронева
Формация "Модерен балет"
Мажоретен състав
Клуб "Извори"
Детска музикална школа
- клас акордеон с ръководител Георги Мирчев
- клас пиано с ръководител Веска Балинова
Библиотека със следните отдели:
- свободен достъп
- детски отдел
- справочен отдел
- отдел "Изкуство"

- отдел "Краезнание"
- читалня

melodiq

Група за стари шлагери "Мелодия"
към Народно читалище - паметник "4 - ти май" град Батак
художествен ръководител Живко Кънев

Създадена през 1994 год. със съдействието на секретаря Б. Пенчева, без да има традиция в жанра дотогава. Тя вече 10 години твори и популяризира шлагерната песен като участва в обществените програми на общината. Желан гост е и в съседни общини като гр. Брацигово, гр. Костандиво, гр. Пазарджик и др.. Няколко поредни години от 1996 г. насам участва в конкурсната програма на Националният фестивал на старата градска песен "Златен кестен" гр. Петрич и се е завръщала с грамоти и дипломи за най-добро и отлично представяне. Печели отличие и на фестивала "Море и спомени" - гр. Варна.Лауреат е на 7-ми и 8-ми Празник на старата градска песен "Под липите златен прах се рони". Лауреат е на 2-ри и 3-ти Национален фестивал на старата градска песен "Нежни чувства" - гр. Пловдив. Носител е на почетния знак на Старопланински събор "Балкан фолк" 2000, а журито препоръча репертоара на групата да бъде излъчван по публичните и обществени медии, заради високата му художествена стойност и въздействащ заряд, които заслужават да се изнесат на българската обшественост.

top
melodiq--2
 
jfg-1 Женска фолклорна група
Създадена е през 1985год.. Има многобройни участия в месни, регионални и национални фолклорни фестивали. Отличени са с много награди за отлично представяне в т.ч.,първи места на регионални прегледи на художествената самодейност в гр. Пазарджик и национални прегледи в София. Имат участие в Копривщица 2000 и 2005 год. Наградени са за принос за популяризиране на автентичния фолклор от Баташкия регион.
top
mfg-1 Мъжка фолклорна група "Батьовци"
художествен ръководител Елена Климентова
Създадена е през 2002 год.. При всички участия на регионални и национални фолклорни фестивали са отличени с награди. Участвуват и на фолклорния събор Копривщица 2005 год. с награда за принос за популяризиране на автентичния фолклор.
top
maj-1

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ

Ръководството на читалище " 4 - ти май ", в лицето на секретаря Боянка Пенчева реши през 1994 г. да създаде мажоретен състав към читалището.Сформира се група от 16 момичета. Наложи се танците да бъдат изпълнявани на аудио запис. Госпожа Васка Паунова с помощта на хореографката Биляна Масларова разучиха с момичетата танците: "Хубава България" , "Родина" и "Възрожденска сюита". Възвърна се една традиция допринасяща за естетическото и патриотичното възпитание на младите хора. След 4 годишно прекъсване съставът е възобновен през 2004 г. и под вещото ръководство на г-жа Биляна Масларова подготви танците "Възрожденска сюита" , "Радецки марш" и "Химн на Кирил и Методий" и успешно участвува в тържествата на града и в конкурса "Мини мис и Мини мистър" на Илиана Балийска.

top
 

Клуб "ИЗВОРИ''

Клуб "Извори" към читалище "4- ти май" гр. Батак и ПГГСД "Стефан Божков" гр. Батак, съществува от месец ноември 2001 година. Дейността на клуба е насочена към събиране и съхранение на богатството на местния Баташки фолклор, Баташката култура и история.
С проект на тема: Събиране, изследване и представяне на информация за будителите на родния край, клубът участва в X национален конкурс на познанието: "България - нашето бъдеще", организиран от МОН и Двореца на децата - гр. София.За много добро представяне Клубът е награден с Диплом за първа награда и рицарско звание ,с две енциклопедии.
През 2003 / 2004 година дейността на членовете на клуб "Извори" е насочена към Баташкия говор, неговото опазване и съхранение.
Целта на изследванията на клуб "Извори" е чрез знанията за богатата културна история на община Батак да се изгради още по-стабилно мирният етнически модел между представителите на различните етноси в района.

top
maj-2

ФОРМАЦИЯ "МОДЕРЕН БАЛЕТ"

Създадена за първи път през 2004 г. под ръководство на г-жа Биляна Масларова подготви танците "Усмивки" , "Настроение" и др. Участвува във всички общински , младежки и детски празници на града. В нея участват 12 момичета.

topБИБЛИОТЕКА

Библиотеката притежава богат книжен фонд от научна, обществено-политическа, художествена и детска литература. Разполага с 45 412 тома литература, като годишно се раздават по 25 000 тома на 1 300 читатели, при 15 000 посещения.
Библиотеката се състои от следните отдели:
- свободен достъп
- детски отдел
- справочен отдел
- отдел "Изкуство"
- отдел "Краезнание"
читалня
top
Cultural Center

The cultural center was established on July 7th, 1897. The project was chosen and designed at the insistence of President Nikola Popov. Taking part in the initiative were interested teachers, artisans and other enlightened citizens of Batak. In order to commemorate the April Uprising of 1876, and the citizens of Batak that perished on May 4th of that year, the cultural center is named “4th of May.”

In 1979, the cultural center took up residence in a new building. The old building was transformed into the town’s movie theater and bookstore. The new building contains halls for rehearsals, study groups, and lectures. The equipment is modern and well maintained. The large concert hall provides opportunities for theatrical productions, musical performances and other presentations. The cultural center features a library with a large collection of books for lend, a reading room, a children’s collection and listening stations.

Current Activities:

Singing group “Melody,” specializing in old songs, with artistic director Zhivko Kunev
Women’s Folklore Group
Men’s Folklore Group with artistic director Elena Klimentova
Folklore Group “Zravets,” with artistic director Sofia Pishtroneva
“Modern Ballet” Troupe
Majorettes
Club “Izbori”
Children’s Music Classes
- Accordion class with director Georgi Mirchev
- Piano class with director Veska Balinova
Library with the following departments:
- Lending collection
- Children’s collection
- Reference collection
- Art collection
- Local collection
- Reading room

Singing group “Melody,” specializing in old songs, with artistic director Zhivko Kunev
Address: Narodno Chitalishte – Pametnik “4ti Mai” Batak 4580

Formed in 1994 with the cooperation of the secretary of the cultural center, B. Pencheva, it was the first group of its kind in Batak. For 10 years the group has been popularizing old folk songs by participating in various events organized by the municipality. They occasionally work with groups from neighboring communities such as Bratsigovo, Kostandivo, Pazardjik and others. For a few years, beginning in 1996, the group participated in a contest called the “Golden Chestnut” at the National Folk Festival in the city of Petrich, and was awarded a certificate for best presentation. The group has also participated in contests in the city of Varna. In 2000, at the “Balkan Folk” festival in the Central Balkan Mountains, the jury recommended that the group’s repertoire be recorded and broadcast everywhere so that all Bulgarians could enjoy their artistic rendering of the classic folk songs.

Women’s Folklore Group
Founded in 1985, the group has many members that participate in local, regional and national folklore festivals. The group has won many prizes for presentation, including first prize at the amateur artistic review in Pazardjik and the national review in Sofia. The group participated in the festivals of Kopruvshtitsa in 2000 and 2005. They were awarded for popularizing authentic folklore from the Batak region.

Men’s Folklore Group “Batuvtsi”
Artistic Director – Elena Klimentova
Founded in 2002, the group has won many awards from their participation in regional and national folklore festivals. They participated in the folklore festival at Kopruvshtitsa in 2005 and were awarded a certificate for popularizing authentic folklore.

Majorettes

The Majorettes have been under the direction of secretary Boyanka Pencheva since 1994, when the group was formed with 16 girls. Mrs. Vaska Paunova, with the help of choreographer Bilyana Maslarova, designs the girls’ dances to such songs as “Beautiful Bulgaria” and “Homeland.” The group contributes to the aesthetic and patriotic upbringing of young people in the community. After a brief hiatus, the group was reformed in 2004 and prepared the dances “Hymn of Cyril and Methodius,” and “The Radetsi March,” which they performed for local events and in the “Mini Miss and Mini Mister” contest.

Club “Izbori”

Founded in November 2001, the group seeks to collect and preserve the rich folklore, culture and history of Batak. In a contest organized by the Ministry of Education and Science in Sofia titled “Bulgaria, Our Future,” the club won first prize for its presentation. In 2003 / 2004, the group directed its efforts at preserving Batak’s way of speech. The goal of the club is raise awareness of the rich cultural history of Batak in order to create a more stable and peaceful way of life for the different ethnicities in the area.

Modern Ballet Troupe

Founded for the first time in 2004, under the direction of Mrs. Bilyana Maslarova, the group performs the dances “Usmivki,” “Nastroenie,” and others. The group has 12 members and performs in numerous local events and holidays.

Library

The library holds a large collection of reference, non-fiction, literature and children’s books. In all, the library holds 45, 412 volumes, and yearly lends 25,000 volumes to its 1,300 members through over 15,000 visits. The library is divided into the following departments:
- Lending collection
- Children’s collection
- Reference collection
- Art collection
- Local collection
- Reading room

Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©